Scroll

Investor Relations

EXEGER SWEDENS ÅRSSTÄMMA 2021

Exeger Sweden AB (publ) höll årsstämma den 2 juni 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall och Robert Taflin samt om val av Karl Swartling, Sofie Löwenhielm och Astrid Rauchfuss till nya styrelseledamöter.  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen, och beslutade att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.  Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Årsstämman beslutade även att: 

– Omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niklas Jonsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. 

– Bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. 

– Godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden AB:s överlåtelser av teckningsoptioner till nya och nuvarande nyckelanställda som bjuds in att delta i Exeger Operations AB:s teckningsoptionsprogram 2021. 

– Ändra bolagsordningen så att styrelsen tillåts att bland annat besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.  

– Godkänna instruktion för hur valberedningen ska utses och dess arbete.  

EXEGER SWEDEN´S ANNUAL GENERAL MEETING 2021

Exeger Sweden AB (publ) held its Annual General Meeting on 2 June 2021 (the “AGM”). Due to the continuing coronavirus pandemic, the AGM was held only through postal voting in accordance with temporary legislation. The AGM resolved in accordance with all proposals of the Board and the Nomination Committee. 

The AGM resolved to re-elect Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall and Robert Taflin as members of the Board, and to elect Karl Swartling, Sofie Löwenhielm and Astrid Rauchfuss as new members of the Board.  The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, and resolved that the earnings at the Meeting’s disposal are to be carried forward. The AGM resolved to discharge the Board and the Chief Executive Officer from liability for the financial year 2020. 

The AGM also resolved to: 

– Re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as Auditor until the end of the next Annual General Meeting. Niklas Jonsson will continue as Auditor-in-charge. 

– Authorise the Board to, at one or more occasions until the end of the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, resolve on a new issues of shares. New share issues resolved by the Board on the basis of the authorisation shall, in total, correspond to a maximum of 10 percent of the total number of shares in the company at the time when the Board exercises the authorisation for the first time. 

– Approve the subsidiary Exeger Incentive Sweden AB’s transfers of warrants to new and current key employees invited to participate in Exeger Operations AB’s warrant program 2021.  

– Amend the Articles of Association so that the Board is allowed to, inter alia, decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the General Meeting.  

– Approve instruction on how the Nomination Committee is to be appointed and its work.