Scroll

Investor Relations

ANNUAL General Meeting 2024

Annual General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) will be held on Monday, 10 June 2024, at 17:30 CEST at Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 auditorium 2 in Stockholm, Sweden. Registration for the Annual General Meeting will commence at 17:00 CEST.

An information meeting including a question-and-answer session will begin after the Annual General Meeting at approximately 18:00 CEST. A recording of the information meeting will be available on the company’s website after the meeting.

The shareholders may also exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in advance. The postal voting form will be available on the company’s website and on Euroclear Sweden AB’s website (link below) no later than 20 May 2024.

DIGITAL REGISTRATION AND POSTAL VOTING

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

Documents for Download

English

ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämma i Exeger Sweden AB (publ) kommer att hållas måndagen den 10 juni 2024 kl. 17:30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 17.00.

Ett informationsmöte med en frågestund kommer att inledas efter årsstämman cirka kl. 18:00. Informationsmötet kommer att spelas in och efter årsstämman finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand. Poströstningsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats och på Euroclear Sweden ABs webbplats (länk nedan) senast den 20 maj 2024.

DIGITAL REGISTRATION AND POSTAL VOTING

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

Documents for Download

Swedish

Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden

Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) will be held on Monday, April 29, 2024, at 17.30 CET at Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 in Stockholm. Registration for the Extraordinary General Meeting will commence at 17.00 CET. The shareholders may also exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting by postal voting in advance.

An information meeting including a presentation by the CEO Giovanni Fili and a question-and-answer session will be held immediately after the Extraordinary General Meeting at approximately 18.00 CEST on the same address, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 in Stockholm.

The Extraordinary General Meeting was held on 29 Aril 2024 and the Extraordinary General Meeting resolved in accordance with the Board’s proposals.

Documents for Download

English

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ) kommer att hållas måndagen den 29 april 2024 kl. 17.30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.00. Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund kommer hållas direkt efter bolagsstämmans avslutande cirka kl 18.00 på samma adress, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm.

Extra bolagsstämman hölls den 29 april 2024 och extra bolagsstämman beslutade i enlighet med de av styrelsens framlagda förslag.

Digital registration and postal voting

Documents for Download

Swedish

Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden

Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) will be held on Monday, October 30, 2023, at 18.00 CET at Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 in Stockholm. Registration for the Extraordinary General Meeting will commence at 17.30 CET. The shareholders may also exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting by postal voting in advance.

An information meeting including a presentation by the CEO Giovanni Fili and a question-and-answer session will be held on Friday, October 27, at 17.00 CEST on the same address, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 in Stockholm.

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ) kommer att hållas måndagen den 30 oktober 2023 kl. 18.00 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.30. Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund kommer hållas fredagen den 27 oktober kl. 17.00 på samma adress, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm.

Digital registration and postal voting

Documents for Download

English

Documents for Download

Swedish

ANNUAL GENERAL MEETING 2023

Annual General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) will be held on:

Wednesday 14 June, 2023, at 17:30 CEST
at Stockholm University, Greta Arwidssons väg 30, Albano Hus 2 hörsal 2 in Stockholm

Registration for the Annual General Meeting will commence at 17:00 CEST.

An information meeting including a presentation by the CEO Giovanni Fili and a question-and-answer session will begin at 18:00 CEST.
A video of the presentation will be published later that week on the company’s website.

The shareholders may also exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in advance.

DIGITAL REGISTRATION AND POSTAL VOTING

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

The minutes of the AGM are available here.

Documents for Download

Årsstämma 2023

Årsstämma i Exeger Sweden AB (publ) kommer att hållas:

onsdagen den 14 juni 2023 kl. 17.30
på Stockholms universitet, Greta Arwidssons väg 30, Albano Hus 2 hörsal 2 i Stockholm

Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 17.00.

Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund startar klockan 18.00. En inspelning av presentationen kommer att läggas upp på företagets hemsidan senare den veckan.

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand.

DIGITAL ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

Protokollet från årsstämman finns här.

Dokument för nedladdning

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 17 januari 2023 kl. 19.00 på Stockholms universitet, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm.

Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.30. Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund startar klockan 18.00. Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden

An Extraordinary General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) will be held on Tuesday January 17, 2023, at 19:00 CET at Stockholm University, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 in Stockholm.

Registration for the Extraordinary General Meeting will commence at 17:30 CET. An information meeting including a presentation by the CEO Giovanni Fili and a question-and-answer session will begin at 18:00 CET. The shareholders may also exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting by postal voting in advance.

Digital registration and postal voting

Documents for Download

English

Documents for Download

Swedish

ANNUAL GENERAL MEETING 2022 AND INTRODUCTION OF CLASS A SHARES

At the Annual General Meeting (AGM) in Exeger Sweden AB (publ) held on June 30, 2022, it was resolved to introduce Class A shares with no economic rights but with a higher number of votes. 4,000,000 Class A shares have subsequently been issued to the Founder, Giovanni Fili, as per the decision passed at the AGM. These shares currently represent 24,000,000 votes in Exeger Sweden AB (publ), corresponding to 34.6 percent of the total votes, but do not have any economic rights.

In connection with the issuing of the Class A shares, the outstanding shares in the company were redesignated as Class B shares. These shares have therefore been given a new ISIN number (now SE0018689994) but the reclassification will not change the economic or other rights of the shares or give rise to any tax consequences for the shareholders.

The minutes of the AGM are available here. The new articles of association adopted at the AGM are available here.

Exeger Sweden’s 2022 Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Exeger Sweden AB (publ) was held on Thursday June 30, 2022.

As communicated in the invitation an information meeting, including a CEO presentation followed by a questions-and-answer (Q&A) session, was held and livestreamed before the AGM. 

Recordings of the information meeting as well as the Q&A session are available here. The Q&A recording also includes a second part where more questions were answered after the AGM. 

Digital registration and postal voting

Documents for Download

English

Documents for Download

Swedish

File downloads
Document name File type File size Document links
Kallelse till årsstämman pdf 246 KB
Bolagsordning pdf 148 KB
Formulär för poströstning pdf 227 KB
Fullmaktsformulär pdf 168 KB
Årsredovisning 2021 pdf 822 KB

Extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Exeger Sweden AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 10 december 2021. Extra bolagsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna dotterbolaget EXEGER Incentive Sweden ABs överlåtelser av teckningsoptioner utgivna i Exegerkoncernens teckningsoptionsprogram från 2018 och 2021 till nya och nuvarande anställda och styrelseledamöter.

File downloads
Document name File type File size Document links
Exeger Sweden AB (publ) – Protokoll EGM 2021 SIGNERAT pdf 1 MB

Extraordinary General Meeting in Exeger Sweden AB (publ)

Exeger Sweden AB (publ) held an Extraordinary General Meeting on 10 December 2021. The Extraordinary General Meeting was held only through postal voting in accordance with temporary legislation.

The Extraordinary General Meeting resolved to approve the subsidiary EXEGER Incentive Sweden AB’s transfers of warrants issued in the Exeger group’s warrants programs for 2018 and 2021 to new and current employees and board members.

EXEGER SWEDENS ÅRSSTÄMMA 2021

Exeger Sweden AB (publ) höll årsstämma den 2 juni 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall och Robert Taflin samt om val av Karl Swartling, Sofie Löwenhielm och Astrid Rauchfuss till nya styrelseledamöter.  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen, och beslutade att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.  Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Årsstämman beslutade även att: 

– Omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niklas Jonsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. 

– Bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. 

– Godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden AB:s överlåtelser av teckningsoptioner till nya och nuvarande nyckelanställda som bjuds in att delta i Exeger Operations AB:s teckningsoptionsprogram 2021. 

– Ändra bolagsordningen så att styrelsen tillåts att bland annat besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.  

– Godkänna instruktion för hur valberedningen ska utses och dess arbete.  

EXEGER SWEDEN´S ANNUAL GENERAL MEETING 2021

Exeger Sweden AB (publ) held its Annual General Meeting on 2 June 2021 (the “AGM”). Due to the continuing coronavirus pandemic, the AGM was held only through postal voting in accordance with temporary legislation. The AGM resolved in accordance with all proposals of the Board and the Nomination Committee. 

The AGM resolved to re-elect Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall and Robert Taflin as members of the Board, and to elect Karl Swartling, Sofie Löwenhielm and Astrid Rauchfuss as new members of the Board.  The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, and resolved that the earnings at the Meeting’s disposal are to be carried forward. The AGM resolved to discharge the Board and the Chief Executive Officer from liability for the financial year 2020. 

The AGM also resolved to: 

– Re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as Auditor until the end of the next Annual General Meeting. Niklas Jonsson will continue as Auditor-in-charge. 

– Authorise the Board to, at one or more occasions until the end of the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, resolve on a new issues of shares. New share issues resolved by the Board on the basis of the authorisation shall, in total, correspond to a maximum of 10 percent of the total number of shares in the company at the time when the Board exercises the authorisation for the first time. 

– Approve the subsidiary Exeger Incentive Sweden AB’s transfers of warrants to new and current key employees invited to participate in Exeger Operations AB’s warrant program 2021.  

– Amend the Articles of Association so that the Board is allowed to, inter alia, decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the General Meeting.  

– Approve instruction on how the Nomination Committee is to be appointed and its work. 

Articles of Association

The current Articles of Association were adopted at the Annual General Meeting on June 2, 2021.

File downloads
Document name File type File size Document links
Exeger Sweden AB (publ) Articles of Association pdf 591 KB