Scroll

Investor Relations

EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EXEGER SWEDEN AB (PUBL) KOMMER ATT HÅLLAS DEN 10 DECEMBER 2021

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Resultatet av poströstningen kommer att hållas tillgängligt här den 10 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 

– vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende ägarförhållandena torsdagen den 2 december 2021, och 

– anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 9 december 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken “Poströstning” nedan så att poströsten är Exeger Sweden AB tillhanda senast denna dag. 

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 2 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (“rösträttsregistrering”) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning kan ett särskilt digitalt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt här.

Poströstningsformulär som kan fyllas i för hand kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Begäran ska då göras via e-post till ir@exeger.com eller per post till Exeger Sweden, Box 55597, 102 04 Stockholm.

Poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 9 december 2021.

AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN EXEGER SWEDEN AB (PUBL) WILL BE HELD ON DECEMBER 10, 2021

The Board has decided that the Extraordinary General Meeting shall be conducted only through postal voting in accordance with temporary legislation. It will not be possible for shareholders to attend the Extraordinary General Meeting in person or by way of a proxy holder. The result of the postal voting will be held available here on December 10, 2021 as soon as the outcome of the postal voting has been finally confirmed.

Participation

Shareholders who wish to participate in the Extraordinary General Meeting shall:

– be recorded in the presentation of the share register prepared by Euroclear Sweden concerning the shareholding on Thursday December 2, 2021, and 

– give notice to participate no later than Thursday December 9, 2021 by casting their postal vote as instructed under the heading “Postal voting” below, so that the postal vote is received by Exeger Sweden AB no later than that day. 

To be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting, shareholders whose shares are registered in the names of nominees must, in addition to giving notice to participate by casting their postal vote, re-register such shares in their own names so that the shareholders are recorded in the presentation of the share register as of December 2, 2021. Such re-registration may be temporary (“voting rights registration”) and can be requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures, such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations effected no later than the second banking day after December 2, 2021 will be considered in the presentation of the share register.

Postal voting

A special digital form may be used for postal voting. The form is available here.

A postal voting form that can be completed by hand will also be sent to those shareholders who so request and state their postal address or email address. Such request shall be made by email to ir@exeger.com or by post to Exeger Sweden, P.O. Box 55597, SE-102 04 Stockholm, Sweden.

Postal voting forms must be received by the company no later than December 9, 2021.

EXEGER SWEDENS ÅRSSTÄMMA 2021

Exeger Sweden AB (publ) höll årsstämma den 2 juni 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall och Robert Taflin samt om val av Karl Swartling, Sofie Löwenhielm och Astrid Rauchfuss till nya styrelseledamöter.  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen, och beslutade att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.  Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Årsstämman beslutade även att: 

– Omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niklas Jonsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. 

– Bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska, sammanlagt, motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. 

– Godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden AB:s överlåtelser av teckningsoptioner till nya och nuvarande nyckelanställda som bjuds in att delta i Exeger Operations AB:s teckningsoptionsprogram 2021. 

– Ändra bolagsordningen så att styrelsen tillåts att bland annat besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.  

– Godkänna instruktion för hur valberedningen ska utses och dess arbete.  

EXEGER SWEDEN´S ANNUAL GENERAL MEETING 2021

Exeger Sweden AB (publ) held its Annual General Meeting on 2 June 2021 (the “AGM”). Due to the continuing coronavirus pandemic, the AGM was held only through postal voting in accordance with temporary legislation. The AGM resolved in accordance with all proposals of the Board and the Nomination Committee. 

The AGM resolved to re-elect Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall and Robert Taflin as members of the Board, and to elect Karl Swartling, Sofie Löwenhielm and Astrid Rauchfuss as new members of the Board.  The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, and resolved that the earnings at the Meeting’s disposal are to be carried forward. The AGM resolved to discharge the Board and the Chief Executive Officer from liability for the financial year 2020. 

The AGM also resolved to: 

– Re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as Auditor until the end of the next Annual General Meeting. Niklas Jonsson will continue as Auditor-in-charge. 

– Authorise the Board to, at one or more occasions until the end of the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, resolve on a new issues of shares. New share issues resolved by the Board on the basis of the authorisation shall, in total, correspond to a maximum of 10 percent of the total number of shares in the company at the time when the Board exercises the authorisation for the first time. 

– Approve the subsidiary Exeger Incentive Sweden AB’s transfers of warrants to new and current key employees invited to participate in Exeger Operations AB’s warrant program 2021.  

– Amend the Articles of Association so that the Board is allowed to, inter alia, decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the General Meeting.  

– Approve instruction on how the Nomination Committee is to be appointed and its work.